Selasa, 25 Jun 2013

Contoh Skema Jawapan Praktis 8


Pendahuluan:

Jadual ini menunjukkan kuantiti tenaga elektrik yang dijana dan digunakan untuk pelbagai kegiatan di Malaysia antara tahun 2001 hingga tahun 2004.

Isi dan idea:

A. Penjanaan tenaga elektrik

Idea 1:  Jumlah tenaga elektrik yang digunakan menunjukkan peningkatan yang berterusan.
Huraian: - pada tahun2001, kuantiti elektrik yang dijanalan ialah 72 280.3 juta kWj
             - meningkat sebanyak 19 870.2 juta kWj kepada 92 150.5 juta kWj pada tahun 2004
             - peratusan penambahan ialah 27.49%

B. Penggunaan tenaga elektrik

Idea 2:  Pola meningkat secara berterusan - kediaman,perindustrian,perniagaan dan lampu awam
Huraian: - pada tahun 2001, kuantiti tenaga elektrik yang digunakan oleh firma perindustrian ialah 33 292.5
                juta kWj
              - meningkat sebanyak 4692.7juta kWj kepada 37 985.2 juta kWj pada tahun 2004
              - peratus perubahan sebanyak 14.09%

Idea 3: Pola tidak konsisten - penggunaan sendiri oleh badan pemasangan swasta
Huraian: - pada tahun 2001, kuantiti elektrik yang digunakan ialah 1453.3 juta kWj
             - menurun sebanyak 12.8 juta kWj kepada 1440.5 juta kWj pada tahun 2002, kemudian
                meningkat sebanyak 42.6 juta kWj kepada 1483.1 juta kWj pada tahun 2003, tetapi merosot
                semula sebanyak 30.3 juta kWj kepada 1452.8 juta kWj pada tahun 2004
             -  peratus penurunan sebanyak 0.88% bagi tempoh 2001- 2002
             - peratus peningkatan bagi tempoh 2002 - 2003 ialah 2.96%
             - peratus penurunan bagi tempoh 2003 - 2004 ialah 2.04%

C. Huraian lain (idea pengetahuan)

Idea 4: Langkah-langkah untuk mengelakkan krisis tenaga elektrik

           - masyarakat harus diingatkan untuk menggunakan tenaga elektrik secara berhemat
           - mencari dan mengguna sumber tenaga alternatif
           - menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk mencipta peralatan elektrik yang menjimatkan
              tenaga
           - berusaha mengatasi masalah kehilangan atau pembaziran tenaga elektrik

Kesimpulan

Penjanaan dan penggunaan tenaga elektrik semakin bertambah. Pelbagai usaha wajar diambil untuk mencari sumber tenaga alternatif dan menggalakkan penggunaan tenaga elektrik secara berhemat.
               

Isnin, 24 Jun 2013

Mengalih Teks Bukan Linear Kepada Teks Linear : Jenis Pola

Terdapat 3 Jenis Pola yang perlu dianalisis:

1. Pola Perubahan
 • meningkat berterusan
 • tidak konsisten / tidak setabil / turun naik
 • konsisten / stabil
 • menurun berterusan
2. Pola Bandingan
 • bandingan dalam tahun (sektor tertinggi / sektor terendah tahun tersebut)
 • bandingan antara tahun ( sektor tertinggi / sektor terendah - setiap tahun )
 • bandingan jumlah besar (paling besar / paling kecil)
3. Pola Umum
         Analisa kedua-dua pola ( pola perubahan dan pola bandingan)

Khamis, 3 Januari 2013

Bahagian B: Alih Bukan Linear Kepada Teks Linear

Bahagian ini untuk menguji kebolehan calon mengalih bentuk komunikasi daripada bentuk bukan linear ( jadual, graf atau carta) kepada bentuk linear dan mengutip maklumat daripada data / carta.

Komunikasi terlibat
 • kefahaman
 • analisis
 • kebahasaan
Ciri-ciri jawapan
 • Idea / Isi
 • Huraian dan penjelasan ( Isi data/ carta, fakta dan perhubungan fakta)
 • Kebahasaan ( jelas,tepat,padat,tersusun )
 • Rumusan / kesimpulan / pendapat      
Pemarkahan
 • Isi - 5
 • Huraian - 3 x 5 = 15
 • Bahasa - 4
 • Impak - 1   
 • Jumlah = 25

Khamis, 6 Januari 2011

TEKNIK MENJAWAB SOALAN STATISTIK (JADUAL)

TEKNIK MENJAWAB SOALAN STATISTIK (JADUAL)

Pendahuluan

1 Baca dan fahami jadual yang diberikan.
2 Tuliskan, jadual ini menunjukkan ... (berdasarkan soalan yang dikemukakan).
3 Nyatakan pemboleh ubah yang disenaraikan.
4 Berikan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan jumlah keseluruhan (dalam bentuk angka, peratus atau positif dan negatif).
5 Nyatakan sebab berlaku sesuatu perubahan itu.


Isi

1 Tulis sekurang-kurangnya 4 isi.
2 Huraikan kriteria data secara melintang dahulu bagi sesuatu tahun.
3 Nyatakan perubahan ketara.
4 Perlu buat analisis dengan mengemukakan angka, perubahan angka dan peratus.
5 Perlu nyatakan sebab berlaku perubahan.
6 Huraikan kriteria data secara menegak, iaitu mana tertinggi dan terendah bagi tahun tertentu.


Penutup

Membuat kesimpulan secara ringkas berdasarkan jadual yang diberi.

Selasa, 27 Julai 2010

Kenal Pasti Jenis Soalan Melibatkan Jadual Data

Perhatikan pernyataan soalan berikut:


Soalan jenis 1
.
Berdasarkan jadual di atas, jelaskan bilangan pelbagai penyakit yang boleh membawa kematian pada tahun 2002 hingga 2004.

Soalan jenis 2.
Berdasarkan jadual di atas, jelaskan pola bilangan pelbagai penyakit pada tahun yang dinyatakan dan mengapa keadaan sedemikian berlaku.

Soalan jenis 3.
Dengan merujuk jadual di atas, jelaskan keadaan pelbagai penyakit pada tahun yang dinyatakan dan jelaskan usaha yang perlu dibuat bagi membendung jangkitan penyakit.


Perhatikan kepada frasa yang bergaris.Frasa tersebut adalah kata kunci untuk menentukan jenis soalan dan ciri-ciri jawapan yang dikehendaki.


Ciri-ciri jawapan mengikut pengkelasan jenis soalan (Soalan jenis 1, soalan jenis 2 atau soalan jenis 3)

Ciri Jawapan:

A = Analisa pola perubahan antara tahun
(Meningkat, menurun, tetap / tidak berubah, turun naik, khas)
B = Analisa pola perubahan dalam tahun
(paling banyak, paling sedikit bilangan sederhana)
C = Alasan merujuk pola yang wujud (dalam pola)
(Cth. Pola meningkat - sebab mengapa meningkat)
D = Alasan Umum (luar pola/ tidak berkaitan pola secara khusus) (isu berdiri sendiri - tiada kaitan khusus terhadap pola yang dibincangkan)


Soalan jenis 1

- Jawapan anda seharusnya mengandungi ciri-ciri AB
- Struktur jawapan - Idea + Bukti + analisa data/peratusan


Soalan jenis 2

- Jawapan anda seharusnya mengandungi ciri-ciri ABC
- Struktur jawapan - Idea +Bukti + analisa data /(%) (AB)+ alasan merujuk pola (e)


Soalan jenis 3

- Jawapan anda seharusnya mengandungi ciri-ciri ABD
- Struktur jawapan - Idea +Bukti + analisa data/ (%) (AB)+ respon kepada isu
dibangkitkan (D)

Jawapan Praktis 1: Jadual data

Praktis 1

Pendahuluan

Jadual ini menunjukkan bilangan kenderaan bermotor berdaftar di Malaysia antara tahun 2001 hingga tahun 2004. Secara keseluruhannya, jumlah kenderaan bermotor berdaftar didapati semakin meningkat.

Isi dan Huraian

A Huraian pola perubahan

Idea 1: Jumlah keseluruhan menunjukkan pola meningkat secara berterusan

Huraian:
- pada tahun 2001, jumlah kenderaan bermotor berdaftar ialah 11 303 366 buah-meningkat sebanyak 2 075 293 buah kepada 13378659 buah pada tahun 2004
- peratusan perubahan ialah 18.36 %


Idea 2: Pola meningkat secara berterusan - bas, teksi dan kereta sewa, motokar, kenderaan barang, motosikal dan kenderaan lain

Huraian:
- pada tahun 2001, bilangan motokar ialah 4 557 898 buah•-meningkat sebanyak 1 042393 buah kepada 5 600 291 buah pada tahun 2004
- peratusan perubahan ialah 22.87%


B Huraian polaperbandinganIdea 3 : Tahun 2003 - bilangan paling tinggi ialah motosikal dan bilangan paling rendah ialah bas

Huraian:
-pada tahun 2003, jenis kenderaan bermotor berdaftar yang mencatatkan bilangan paling tinggi ialah motosikal, iaitu 6164 993 buah atau 48.09% daripada sejumlah 12819 370 buah kenderaan bermotor yang telah didaftarkan
- jenis kenderaan bermotor berdaftar yang mencatatkan bilangan paling rendah pada tahun 2003 ialah bas, iaitu 52852 buah atau 0.41 %


c Huraian lain


Idea 4:Langkah-langkah mengatasi kesesakan lalu lintas

Huraian:
- pada tahun 2003, jenis kenderaan bermotor berdaftar yang mencatatkan bilangan paling tinggi ialah motosikal, iaitu 6164 993 buah atau 48.09% daripada sejumlah 12819 370 buah kenderaan bermotor yang telah didaftarkan
- jenis kenderaan bermotor berdaftar yang mencatatkan bilangan paling rendah pada tahun 2003 ialah bas, iaitu 52852 buah atau 0.41 %
- menyediakan lorong khas untuk kenderaan berat dan kenderaan pengangkutan awam seperti teksi dan bas
- menaik taraf mutu jalan raya seperti melebarkan jalan dan membina jalan raya bertingkat serta lebuh raya
- menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam


Kesimpulan

Secara keseluruhannya, bilangan kenderaan bermotor berdaftar semakin meningkat sejajar dengan kemajuan negara. Pelbagai usaha harus dijalankan untuk mengelakkan kesesakan di jalan raya.

Selasa, 18 Mei 2010

Kuliah 1

Pengenalan bahagian E


1. Bentuk Teks - Teks Bukan Liner

Huraian : Mengenal jenis teks bukan linear yang lazim

• Jadual - antara dan dalam sektor, dalam sektor sahaja
• Graf (Media berpaksi) - graf bar; kompaun dan komponen; mudah dan kompleks
• Carta (media tanpa paksi) - pai aliran; mudah dan kompleks
• Gambarajah (piktograf)

2. Tugasan:

1. Mengenali dan memahami ciri teks bukan liner
2. Memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai
3. Memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear


Pemarkahan:

1. isi 4 X 1 markah = 4 markah
2. huraian 4 x 2 markah = 8 markah
3. rumusan 3 markah

keseluruhan 15 markah.


MusicPlaylistRingtones
Create a playlist at MixPod.com